slotenmaker Kessel-lo Opties

Ten zuiden daarvan werden wegens tien ‘haertsteeden’ aangeslagen: ‘Adriaen den Dorst Indt Vlyes’. Hij dreef ons herberg, die betreffende een historie over Delft mits 't ware is samengevlochten. Dat gold verder sinds ze in ons ‘sociëteit’ werden herschapen.

Omdat muziekmeesters van beroep kende men toen zo niet. Mij kan zijn immers gebleken, het een studenten in dit Fraterhuis in een zang en een muziek werden onderwezen, tevens alang zongen ze ook niet verdere voor de kerk­dienst mee, bijvoorbeeld de voormalige ‘Broeders des Gemeenen levens’. Daarom komt dit mij waarschijnlijk wegens dat Huygh Pietersz, welke zo in de onmiddellijke nabuurschap van genoemde instelling woonde, de man was, welke de „eer­bare Jonggesellen binnenshuys instrueerde in een funda­menten van Musijck ende Sang”.

Lucasgilde, dat hem eenmaal tussen bestaan leden en regerende ‘Hooftluyden’ telde. Jammer, dat bestaan vaderstad, wier uiterlijk deze vereeuwigde op dit doek, nauwelijks enig voortbrengsel aangaande bestaan genie bij hoofdhaar bezittingen mag tellen, verzucht Soutendam

Met de noordzijde der Choorstraat  - in de wandeling Koestraat geheten (In Leiden verbasterde men de Choorstraat tot ‘Kortstraat’) – ontdekken wij alsnog een vertrouwd graveur ofwel ‘plaetsnijder’ zoals de oud-Hollandse benaming luidt. Ons aangaande zijn bekendste werken is de ‘Ware afbeeldinghe aangaande Delflandt’, welke in 1611 via hem werden ‘ghemeten, ghecarteert ende int gemakkelijk ghebracht.

Voorbij dit Weeshuis lopende in noordelijk richting staat in het derde woonhuis op een steen in een gevel ‘Het Wapen aangaande Spangiën’ uitgehouwen. 3 huizen verder woont de presiderende burgemeester Nicolaes Adriaensz. van Adrichem; en ook dat er ‘aldernaest’ behoort hem toe.    

En verder nu nog, bovenal in een kunstwereld, het ‘Vieux Delft'’ alsmaar zeer gezocht blijft en hoofdhaar titel luide doet klinken. Nader vond men met deze gracht alsnog ons ‘solpherpriemmaecker’, het is een zwavelstokmaker.

Een buurvrouw aangaande de lakenman was Lysbeth Aelbrechtsdr., die wanneer waardin troonde in de herberg ‘Int Hemelrijck’, toen ons gebruikelijke naam wegens dergelijke inrichtingen. Ons tweede brandewijnman volgde in de rij, terwijl zes huizen verder ‘t antieke Manhuys’ alweer voor ‘memorie’ staat aangetekend.

Zoals met oudsher en overal, zal een barbiers­winkel van mr. Jacob wel tegelijk de regio zijn geweest, waar een weetjes en praatjes betreffende een dag werden besproken en uitgebroed. Ons ‘Handelsblad’ en een ‘Nieuws met de Dag’ (kranten uit 1882)

(Dit verguldsel dat toen heel wat werden gebezigd past minder voor een eentonigheid en grijze kleurcombinaties over een toenmalige bouw (uit 1882)

Beantwoorden Allerbeste personen, het grote geheel kan zijn zoveel meer waard dan dit persoonlijk belang. Denk kracht ook niet macht.

Bovendien kwam alsnog een vermindering met een brouwnering, die volgens de auteur sedert het jaar 1600 op omvangrijke schaal is gestart, blijkens een lijst die hij opsomt in zijn zeker werk, waaraan wij menige bijzonderheid te danken hebben, die ons anders ook niet ter bekende zou bestaan gekomen.

Met een zuidzijde aangaande een gracht was oudtijds ook gelegen dit Falie-Begijnhof, waarover Bleyswijck het een en ander mededeelt. Na een Reformatie werd dit in woonhuisjes herschapen. Een met de bewoners er was Jan ‘den honichman’. Hij dreef ons nering, die men thans, naar je meen, in een plaats ook niet meer afzonderlijk meer bij een hand vat teneinde daar een bestaan betreffende te produceren.

Met een westzijde met een ‘Pooltjesbuurt’ vond men vanwege 282 jaar, precies wanneer thans, weinig woningen met particulieren. Ons register geeft op – betreffende zuid tot noord -: een kramer, ons pottenbakker, een ‘apteker’, een wijnkoper, alsnog een apotecaris, de pasteibaksters ‘Agniesgen en Jannitgen Roelendochters gesusteren’, met een paar pasteiovens; ons wapenverkoper en een kramer op de hoek voor een Antieke Kerk in dit huis genaamd ‘Den Gulden Eenhoorn’.

Dat zo'n ernstig vrouw, iemand die een deel over een opleiding betreffende toekomstige predikanten was toevertrouwd, ingeval „speelman’ op brui­loften en herbergen profane liedjes gezongen ofwel met bestaan blaas- ofwel snareninstrument wereldse tonen ont­lokt zal beschikken over, mag je ingewikkeld aannemen. Evenwel zou men daartegen mogen aanvoeren het een Psalmen, om ze des te beter in de herinnering te vestigen, aan­vankelijk hier te lande op ‘waerlicke meer info voysen’ werden gezongen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “slotenmaker Kessel-lo Opties”

Leave a Reply

Gravatar